نام: سیامک نیری
دانشکده: هنر
گروه: معماری
مرتبه علمی: استادیار
آدرس ایمیل: s _ n a y y e r i f a l l a h @ i a u n o u r . a c . i r

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
دکترا
Doctor of Philosophy of Architecture
UTM
Malaysia
1394

سوابق اجرایی

عنوان
سازمان
شروع
پایان
معمار (طراح معماری پردیس دانشگاه)
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
فروردین 1385
شهریور 1388
مدیر گروه معماری
دانشگاه ازاد اسلامی واحد نور
مهر 1388
آذر 1389

جوایز و افتخارات

عنوان
سال
استاد نمونه معماری (دانشگاه طبری بابل)
1385
استاد برتر کارآفرین (دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران- واحد نور)
1397
استاد برتر در حوزه فرهنگی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور)
1398
پژوهشگر برتر استان مازندران (در حوزه های هنر و معماری)
1398مقالات علمی

Title
Authors
Publication Date
Privacy Layers in Traditional Iranian Houses, Symbol of Religious Thought in Family Life Pattern
Nayyeri Fallah, Siyamak; Khalili, Akram; Rasdi, Mohd Tajuddin
2/20/2014
Conference
1st International Congress on Culture and Religious Thought
Journal
Volume
6
Issue
Pages
1040-1049
Publisher
Description
Spatial Organization of Islamic- Iranian Bazaars, Symbol of Privacy in Women’s Communal Life
khalili, Akram; Nayyeri Fallah, Siyamak; Ismail, Alice Sabrina
2/20/2014
Conference
1st International Congress on Culture and Religious Thought
Journal
Volume
8
Issue
Pages
84-92
Publisher
Description
Women Communal Life within Iranian Traditional Bazaar from the aspect of Safety (Case study: Traditional Bazaar of Isfahan)
khalili, Akram; Nayyeri Fallah, Siyamak; Rasdi, Mohd Tajuddin; Farzin, Ahmad Ali
9/15/2014
Conference
Journal
Advances in Natural and Applied Sciences
Volume
8
Issue
9
Pages
94-100
Publisher
Description
Cultural Dimensions of Housing Entrance Spaces: Lessons for Modern HDVD Housing
Nayyeri Fallah, Siyamak; Khalili, Akram; Rasdi, Mohd Tajuddin
2/11/2015
Conference
Journal
Journal of Applied Sciences
Volume
15
Issue
2
Pages
173-183
Publisher
Science Alert
Description
Privacy as a Cultural Values within Traditional Iranian Housing: Lessons for Modern Iranian High Density Vertical Development Housing
Nayyeri Fallah, Siyamak; Khalili, Akram; Rasdi, Mohd Tajuddin
3/10/2015
Conference
Journal
Archnet-IJAR (International Journal of Archietctural Research)
Volume
9
Issue
1
Pages
198-216
Publisher
Description
Conduciveness of Women Social Setting in Traditional Iranian Bazaar from Functional Dimension
khalili, Akram; Nayyeri Fallah, Siyamak; Rasdi, Mohd Tajuddin; Farzin, Ahmad Ali; Mansouri, Seyad Amir
4/30/2015
Conference
Journal
Asian Social Science
Volume
11
Issue
12
Pages
297-306
Publisher
Canadian Center of Science and Education
Description
خانه و سکونت؛هویت و فرهنگ
نیری فلاح، سیامک: رحمانی، گلشن: حسینی، زهرا
2/13/2016
Conference
اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران با رویکرد تکنولوژی های نوین
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
IAU Nour Branch
Description
ریتم و خودهمانندی درتزئینات گنبد سلطانیه و تشابهات آن با هندسه فراکتال
جمالی، سیده مهسا: نیری فلاح، سیامک
2/13/2016
Conference
اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران با رویکرد تکنولوژی های نوین
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
IAU Nour Branch
Description
محرمیت در خانه (نگاهی به جایگاه محرمیت در مسکن گذشته ایران)
جعفری، فاطمه: شاطر اسد بیگی، نیما: نیری فلاح، سیامک
2/13/2016
Conference
اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران با رویکرد تکنولوژی های نوین
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
IAU Nour Branch
Description
مسجد امام اصفهان، تبلور هندسه طلایی ایرانی
نیری فلاح، سیامک: هاشمی قوژدی، سید مرتضی
2/13/2016
Conference
اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران با رویکرد تکنولوژی های نوین
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
IAU Nour Branch
Description
معماری و خود بوم سازماندهی
رعیت، نقی : نیری فلاح، سیامک
2/13/2016
Conference
اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران با رویکرد تکنولوژی های نوین
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
IAU Nour Branch
Description
کرویت در هندسه گنبد سلطانیه
جمالی، سیده مهسا: نیری فلاح، سیامک
2/13/2016
Conference
اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران با رویکرد تکنولوژی های نوین
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
IAU Nour Branch
Description
تاثیر مفهوم آزادی بر معماری اسلامی عصر حاضر
نیری فلاح، سیامک؛ احسنی، مجید
3/21/2018
Conference
کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
A Comparative Review on the Sacred Parameters of Architecture in Analogous with the Islamic Agenda
Nayyeri Fallah, Siyamak; Ahsani, Majid
5/31/2018
Conference
International Congress on Avant-Gard Contemporary Architecture and Urbanism in Islamic Countries (Mashhad)
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
The impact of Social Interaction on Socialization Open Urban Spaces (Case Study: New York Line Parks, and Terhran Jamshidiyeh Park)
Nayyeri Fallah, Siyamak
8/28/2018
Conference
2nd International Conference on New Horizons in the Engineering Science (Turkey)
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
Eco-sophism Influence on Sustainable Development of Architecture
Nayyeri Fallah, Siyamak
11/21/2018
Conference
International Conference on Civil Engineering, Architecture, and Urban Management
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
Role of social indicators on vitality parameter to enhance the quality of women׳s communal life within an urban public space (Case: Isfahan׳s Traditional Bazaar, Iran)
Khalili, Akram; Nayyeri Fallah, Siyamak
12/28/2018
Conference
Journal
Frontiers of Architectural Research (Elsevier)
Volume
3
Issue
7
Pages
440-454
Publisher
Description
توسعه اجتماع پذیری فضاهای عمومی سبز شهری از طریق کاربست معیارهای مردم گرایی در طراحی
نیری فلاح، سیامک
4/11/2019
Conference
دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام - دانشگاه تبریز
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
توسعه کیفی سواحل شهرک های مازندران با هدف ارتقاء همبستگی ساکنین
نیری فلاح، سیامک
6/26/2019
Conference
ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
افزایش حضور مخاطبان از طریق حفظ اصالت محیطی در احیا و توسعه حوزه های گردشگری
نیری فلاح، سیامک
9/18/2019
Conference
اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
ارتقاء سرزندگی در فضاهای باز عمومی بین مجتمع های مسکونی بلند
نیری فلاح، سیامک
11/21/2019
Conference
ششمین کنگره سالانه ملی عمران، معماری و توسعه شهری
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
مولفه های شکل دهنده منظر فرهنگی شهرستان عباس آباد مازندران
خلیلی، اکرم؛ نیری فلاح، سیامک؛ صادقیان، هانیه
12/23/2020
Conference
Journal
مجله علمی پژوهشی مرمت و معماری ایران
Volume
2
Issue
24
Pages
Publisher
Description
تبیین ویژگیهای فضایی منظر حمایت کننده درمان کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم
خلیلی، اکرم؛ نیری فلاح، سیامک؛ خسروی، عاطفه
7/5/2021
Conference
Journal
مجله علمی- پژوهشی آرمانشهر
Volume
14
Issue
34
Pages
101-114
Publisher
Description
Hospital Salutogenic Public Spaces: A Conceptual Framework of Effective Perceptional Environment Quality components on Patients' Satisfaction
Ghafari, Faezeh; Shabak, Maryam; Nouruzi, Nima; Nayyeri Fallah, siyamak
9/25/2021
Conference
Journal
International Journal of Building Pathology and Adaptation
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
2021- Under review
فضای پاسخده به نیازهای حسی مشترک دو طیف کودکان آسپرگر
خلیلی، اکرم ؛ نیری فلاح، سیامک؛ احسانی فر، هانیه
9/26/2021
Conference
Journal
مجله علمی پژوهشی آرمانشهر
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
1400 - تحت داوری